පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වයඹ
Provincial Department of Agriculture - NWP
வட மேல் மாகாண விவசாய திணைக்களம்

Provincial Investment Schedule

Target

Progress

පළාත් අමාත්‍යංශය : කෘෂිකර්ම සුළු වාරිමාර්ග ගොවිජන සංවර්ධන හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන අමාත්‍යංශය(වයඹ)
දෙපාර්තමේන්තුව/ ආයතනය : කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
වර්ෂය :  2018
ප්‍රගතිය :  2017-12-30 දිනට
දිස්ත්‍රික්කය : කුරුණෑගල/පුත්තලම
මුල්‍ය ප්‍රභවය :- පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන
ව්‍යාපෘති අංකය සංරචකය/වැඩවිෂය දිස්ත්‍රික්කය වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන(රු) වාර්තා කරන මාසය තුළ වියදම(රු) වාර්තා කරන මාසය අගට සමුච්චිත වියදම(රු) මුල්‍ය ප්‍රගතිය(%) ඒකකය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිලාභ / ප්‍රතිලාභීන් භෞතික ප්‍රගතිය වෙනත්
A B C D E F