පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වයඹ
Provincial Department of Agriculture - NWP
வட மேல் மாகாண விவசாய திணைக்களம்

Welcome to Provincial Department of Agriculture North Western Province

Department News Updates

High quaity budded plants

We have 500 high quality budded karthakolomban plants

Read more..
High quaity budded plants

We have 500 high quality budded karthakolomban plants

Read more..
High Demand for Pineapple Cultivation in Kurunegala Zone

Read more..
Hons, Minister post inauguration

Hon Agriculture, Fisheries, Animal Production and Development, Minor Irrigation and Agrarian Development Minister's post inauguration

Read more..
Seed production program-බිත්තර වී නිෂ්පාදන වැඩසටහන.

Seed production program-බිත්තර වී නිෂ්පාදන වැඩසටහන.

Read more..
දේශගුණික විපර්යාස සදහා වන කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන

ඉහත වැඩසටහනේ මේවනවිට අන්නාසි නාථගනේ කෘෂිකර්ම උපදේශක කොටසේ පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා පැළ සිටුවීම සදහා කේෂත්‍ර සකස් කර ඇත. 

මෙම වැඩසටහන යටතේ මූලික පුහුණු වැඩසටහනක් පට්ටලේගෙදර වසමේ මල්ලිංගාව ග්‍රාමසේවා වසමේ පවත්වන ලදි. එයින් අනතුරුව&nb

Read more..
අතරමැද කන්නයේ මුං වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම

වාරියපොල ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය තුළ 2015 - 16 මහ අතරමැද කන්නයේ ඉපනැල්ලේ මුං වගාව සදහා මුං කිලෝග්‍රෑම් 1121 බෙදා දී ඇත. ඒ තුලින් අක්කර 112 ක් පමණ වගා කළ අතර මුං කිලෝ 20000 ක් පමණ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකි වූ බව කොට්ඨාස භාර කෘෂිකර්ම උපදේශක මහත්

Read more..
ධාන්‍ය පිටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවිය ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

ධාන්‍ය පිටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සකස් කිරීම හා ධාන්‍ය පිටි ඇසුරුම් කිරීම හා අලෙවිය පිළිබදව වැඩසටහනක් 2015.08.27 වන දින අනුරාධපුර පසු අස්වනු තාක්ෂණ ආයතනයේ සහයෝගය ඇතිව දින 01ක පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලද අතර එම වැඩසටහන සදහා ගොවි කාන්තාවන් විශාල පි

Read more..
ගොවි කාන්තා සමිති නගා සිටුවීම හා ශක්තිමත් කිරීම

වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති අංශය මගින් ගොවි කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික අභිවෘද්ධිය සදහා හා වයඹ පළාතේ සමස්ථ ජනතාවගේ යහපත් සෞඛ්‍යය තත්වය උදෙසා වස විෂ වලින් තොර දේශීය ආහාර පරිභෝජනය ප්‍රචලිත කිරීම උදෙසා වාරියපොල කෘෂිකර්ම

Read more..

Department Events Updates

Provincial based field research -Kurunagala Zone

Provincial based field research -Kurunagala Zone

Read more..
Provincial based field research -Kurunagala Zone

Provincial based field research -Kurunagala Zone

Read more..
A Bee Keeping Field day in Madampe Zone – 2014 Yala
Read more..
දේශීය වී වගා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම

පළාත් නිශ්චිත ව්‍යාපෘති මගින් දේශීය වී වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව වාරියපොල කලාපය තුළ   සුවදැල් වී කිලෝග්‍රෑම් 690 ක්  බෙදා දී ඇත. 

Read more..

Honorable Minister of Agriculture,Land, Irrigation, Fisheries, Animal Husbandry, Health and Agrarian Development

Secretary Of Agriculture,Land, Irrigation, Fisheries, Animal Husbandry, Health and Agrarian Development

Message from Provincial Director of Agriculture(NWP)

Read more..

Bee Keeping

Encouragement of farmers for bee honey production in order to promotion of eco-friendly programmes as self employment opportunity.

Green gram cultivation of third season – Ibbagamuva Zone

A 3rd season Green gram cultivation program was conducted at Madhuragoda & Rathvita Agriculture instructors’ Divisions and Ganewaththa and Pothuvagonna  Agriculture instructors’ divisions which belongs to Dodangaslanda Agriculture Instructors’ office at the end of the 2013/14 Maha season.

Thereby, 28 acres of lands were cultivated by 69 farmers using 280 kilograms of seeds.