පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වයඹ
Provincial Department of Agriculture - NWP
வட மேல் மாகாண விவசாய திணைக்களம்

Need more information?
Click to Contact Us
  • අඹ පැල
  • නව අමාත්‍යතුමන් වැඩ භාර ගැනීම
  • Maize Dipper
  • යාන්ත්‍රිකරණය
  • නව පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂතුමා වැඩ භාර ගැනීම.