පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වයඹ
Provincial Department of Agriculture - NWP
வட மேல் மாகாண விவசாய திணைக்களம்

Downloads Categories

Explore the download-able items provided by Provincial Department of Agriculture - NWP.

දියර ඉසින යන්ත්‍ර, වතුර පොම්ප සහ රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව

Download

තවාන් පාලනය හා පළතුරු පැල කප්පාදු පුහුණුව

Download

Seed production program-බිත්තර වී නිෂ්පාදන වැඩසටහන

Download